Sunday, November 25, 2012

Sa Piling Mo- Estrelles Sisters

Ang bawat sandali ng aking pagninilay-nilay
Ay nakatuon kay hesus,
At sa dugo niyang nabuhos.

Lahat inako nya upang ako ay matubos,
upang maibalik lamang sa piling niya.

Nagkatawang tao ang diyos na manlilikha
at namuhay ayon sa kalooban ng ama.

Tunay ngang ako’y iniibig niya.
Nawalay man sya ng saglit.
Ang buhay ay nakamit ko,
oh panginoon salamat sa iyo.
Hirap man ang daranasin ko,
Magtatapat sa iyo.

Tunay ka ngang dakila puso ko’y inuunawa,
dahil sa kasalanan ko nilinis ng iyong dugo.

Sa krus ay nalagot, taglay ng buhay nya,
doon niya naihayag ang tunay nyang habag.

Nagkatawang tao ang diyos na manlilikha
at namuhay ayon sa kalooban ng ama.

Tunay ngang ako’y iniibig niya.
Nawalay man sya ng saglit.
Ang buhay ay nakamit ko,

 oh panginoon salamat sa iyo.
Hirap man ang daranasin ko,
Magtatapat sa iyo.

January 21, 2012
Divine Service
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

No comments:

Post a Comment