Sunday, November 25, 2012

Kung sa buhay mo'y mayron kang ligalig- Crispina & Elisa

Kung sa buhay mo'y mayron kang ligalig
Na sa iyong puso'y pumipiyapis,
Pagpapala Niyang labis at labis
Bilangin mo't ligaya ang lalapit.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Mabigat bang lubha ang krus mong dala
At sa akala mo'y di mo na kaya?
Bilangin mo ang pagpapala Niya
At pilit na maliligayahan ka.
    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Sa saganang yaman ng ibang tao
Higit ang yamang pangako ni Kristo,
Ang gantimpala na laan sa iyo
Higit sa lahat ng yaman ng mundo.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Kaya nga't sa gitna ng mga hirap
H'wag kang matakot alam ng Diyos lahat,
Ito ang lagi mong isasahagap
At ang lungkot mo ay magsisitakas.

    Bilangin mo ang pagpapalang
    Kaloob sa 'yo ng Diyos Ama,
    Bilangin mo ang pagpapala
    Makikita mong mahal ka sa Kanya.

Midweek Service
October 05, 2011
CAA Church
Las Pinas City, Metro Manila
Philippines

No comments:

Post a Comment