Sunday, May 15, 2011

The Day the World has Forgotten

Ang Araw na Nalimutan ng  Sanlibutan
(The Day the World has Forgotten)
Day 7- May 06, 2011

CAA Seventh-day Adventist Church
Voice of Youth
Theme: Propesiya Tungo Sa Kaligtasan 
          (Prophecy Towards Salvation)
sabbath day is forgotten by the world
Daniel 7:25 (Contemporary English Version)
"This king will speak evil of God Most High, and he will be cruel to God's chosen ones. He will try to change God's Law and the sacred seasons. And he will be able to do this for a time, two times, and half a time."
Alin  sa  Sampung Utos  ang may  panahon?
(Which of the Ten Commandments tells time?)

TANGING  ANG  IKA-APAT  LAMANG
(ONLY THE FOURTH COMMAND)
Exodus 20:8 (Amplified Bible)
[Earnestly] remember the Sabbath day, to keep it holy (withdrawn from common employment and dedicated to God).

Ating  alamin  mula  sa kasaysayan  kung  paano nagsimulang  ipangilin ng  karamihang  mga Kristiyano  ang  Linggo.
(Let us learn from how history began to keep Sunday by the most Christians .)

Saan  ba  nagsimula ang  salitang “Sunday”?
(Where the word "Sunday" started?)

 • Webster New encyclopedia International, Comprehensve Edition, "Sunday"
"Sunday, that is the day of the sun, Sundag: so called because this day was anciently dedicated to the sun or its worship. The first day of the week."
Government of Rome + Church = unity
 • Lectures on History of the Eastern Chucrh, by Dean Arthur F. Stanley, p.184.
"Ang pananatili ng dating paganong pangalan na "Dies Solis" o Linggo para sa lingguhang pistang Kristiyano ay malaking hakbang sa pag-iisa ng sentimyentong pagao at Kristiyano, na inirekomenda ni Constantine sa kanyang nasasakupang mga pagano, at Kristiyano, bilang "Kagalang-galang na araw ng Araw..." Ito ang kanyang naging paraan sa pag-iisa ng nagsasalu-salungat na mga relihiyon sa kanyang imperio sa isang institusyon..."
"The persistence of old pagan name" Dies Solis "or Sunday for the weekly Christian festival is a big step in the amalgamation of pagan and Christian sentiment, recommended by Constantine to his pagan jurisdiction, and Christians, as" Reverend Day of the Sun ... "It became his way into the seclusion of religious conflict in his Empire in an institution ..."
 • First Civil Sunday Law Passed: March 7, 321 A.D.
History of the Christian Church ed. 1902, v.3, p.380
"Sa marangal na 'Araw ng Araw' ang mga mahistrado at mga taong naninirahan sa mga siyudad ay pinagpahinga, at ang lahat ng mga pook pagawaan ay pinasasara.
"On the venerable Day of the Sun let the magistrates and people residing in cities rest, and let all workshops be closed"
7th day of the week= holy day
1st day of the week= holiday

Kung  ang  Iglesia Katolika  ang  tatanungin, ano  ang  masasabi  nila?
(If the Church of Catholic is asked, what they can say?)

 • The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, p.50, by Peter Geiermann, London, 1934. Sanctioned by the Vatican, Jan. 25, 1910
Q: Which is the Sabbath day?
A: Saturday is the Sabbath day.
Q: Why do we observe Sunday instead of Saturday?
A: We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday.

Meron  ba  tayong mababasa  sa  Bibliya na  pinapahintulutang baguhin  ang  araw  ng Pangilin?
(Is there a passage from the Bible that allows the change of worship day?)

 • The faith of our Fathers, pp. 111, 112, Catholic Cardinal James Gibbons
"Mababasa mo ang Biblia mula Genesis hanggang Apocalipsis, at hindi mo makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng Linggo. Pinag-uutos ng mga Kasulatan ang debotong pangilin ng Sabado."
"You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Saturday."
 • Ten Rules for Living, p. 61, Clovis G. Chappel
"Ang kadahilanan ng ating pangingilin ng unang uraw sa halip na ika-pito ay nakabatay sa hindi positibong kautusan. Sinoman ay makapagsasaliksik sa mga Kasulatan ngunit walang matatagpuang kapangyarihang naglilipat ng ika-pitong araw sa unang araw."
"The reason of our observance of the first day instead of seventh is not based on positive law. Anyone can search the Scriptures but found no power to move the seventh day to the first day. "
 • Catholic Record, Sept. 17, 1833
"Ang Linggo ay natatag di dahil sa kautusan kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika."
"The Sunday is established not bec. of the law but because of tradition and institution of Catholic Church."
 • Canon and tradition p. 263
"Ang autoridad kung gayon ng Iglesya ay di maaring talian ng autoridad ng kasulatan sapagkat ang iglesya ay binago ang Sabbath tungo sa Linggo, hindi  sa utos ni Kristo kundi sa sariling autoridad nito."
“The authority of the church could therefore not be bound to the authority of the Scriptures, because the Church had changed...the Sabbath into Sunday, not by command of Christ, but by its own authority.
Walang Bibical base
(No Bibical base)
Bakit  nila  binago ang  araw  ng  Sabado patungo  sa  Linggo?
(Why they changed Sabbath days towards Sundays?)

 • Catholicism and Fundamentalism, Karl Keating 1988, p.38
"Ang iglesya katolica ang siyang nagpasya na ang Linggo ay dapat araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano, sa paggalang sa pagkabuhay na mag-uli."
"The catholic church decided that Sunday should be the day of worship for Christians, to respect the resurrection day."

Sa  paglipas  ng  mga panahon  nakaligtaan  na ng  mga  tao  ang  araw  na inuutos  na  alalahanin. Ito  ay  napalitan  ng tradisyon.
(Over a period of time, the people forgot the day that the command tells to remember. It was changed by tradition.)
Matthew 15:3 (Amplified Bible)
He replied to them, And why also do you transgress and violate the commandment of God for the sake of the rules handed down to you by your forefathers (the elders)?

Matthew 15:9 (Contemporary English Version)
It is useless for you to worship me,
when you teach rules made up by humans."

What is your guide? Tradition or Bible?
Ano  naman  kaya  ang masasabi  ng  ibang Protestante  hinggil dito?
(What does other Protestant tell about it?)
 • Dr. Edward Hiscox, The Baptist Manual, Nov. 13, 1893
“Mayroon noon at ngayong utos na ipangiling banal ang araw ng Sabbath, ngunit ang  Sabbath na  iyon ay hindi ang Linggo.
Maaaring sabihin, tila mula sa palabas ng pananagumpay,na ang Sabbath ay nailipat mula sa ikapito tungo sa unang araw ng isang
linggo.
Saan matatagpuan ang tala ng ganitong transaksyon? Hindi sa Bagong Tipan— tunay na hindi.
Walang ebidensiya sa Kasulutan ng pagbabago ng institusyon ng Sabbath mula sa ikapito hanggang sa unang araw ng sanlinggo.”
—Mula sa papel na binasa sa New York, Minister’s Conference
("There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but that Sabbath day was not Sunday. ... It will be said, however, and with some show of triumph, that the Sabbath was transferred from the seventh to the first day of the week. ... Where can the record of such a transaction be found? Not in the New Testament--absolutely not. There is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the seventh to the first day of the week.")
 • The  Pentecostal  Evangel, Aug. 9, 1959, No. 2361 p. 3
“ ‘Bakit  tayo  nagsasamba  ng  Linggo? Hindi baga  tinuturo  sa  atin  ng  Bibliya  na  Sabado  ang  Araw  ng  Panginoon?’ … Lumalabas  na  kailangan  nating  maghanap ng  kasagutan  sa  labas  ng  Bagong  Tipan.”
                - David A. Womack
"'Why do we worship on Sunday? Doesn't the Bible teach us that Saturday should be the Lord's Day?' ... Apparently we will have to seek the answer from some other source than the New Testament."
 • Christian   Advocate, July 2, 1942
“Walang  mga  indikasyon  sa  Bagong  Tipan kung  paanong  ang  iglesia  ay  nagsimulang mangilin  ng  unang  araw  ng  sanlinggo  bilang araw  ng  pagsamba  nito,  ngunit  walang  tala  na  nagsasabi  sa  mga  Kristiyano  na  ipangilin ang  araw  na  iyon, o  ilipat  ang  Sabbath  ng  mga  Judio  tungo  sa  araw  na  iyon.”
"Take the matter of Sunday. There are indications in the New Testament as to how the church came to keep the first day of the week as its day of worship, but there is no passage telling Christians to keep that day, or to transfer the Jewish Sabbath to that day." --Harris Franklin Rall,


Saint  Catherine  Catholic, Church  Sentinel, May 21, 1995
“Marahil  ang  pinakamapusok  na  bagay, ang  pinakamarebolusyong  pagbago  na  nangyari  ay  nagawa  ng  iglesia  noong  unang  siglo. Ang  banal  na  araw, ang  Sabbath, ay  inilipat  mula  sa  Sabado  tungo  sa  Linggo… hindi  sa  anumang mga  tagubiling  nasa  Kasulatan, kundi  sa  pagkadama  ng  iglesia  ng  sariling  kapangyarihan  nito… Ang  mga  taong  nag-iisip  na  ang  mga  Kasulatan  ang  siyang  tanging  makapangyarihan  ay  nararapat  na  maging  Seventh-day  Adventist,  at  ipangingiling  banal  ang  araw  ng  Sabado.
"Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the Church ever did, happened in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. "The Day of the Lord" (dies Dominica) was chosen, not from any directions noted in the Scriptures, but from the Church's sense of its own power. The day of resurrection, the day of Pentecost, fifty days later, came on the first day of the week. So this would be the new Sabbath. People who think that the Scriptures should be the sole authority, should logically become SEVENTH- DAY ADVENTISTS, and keep Saturday holy."
1 John 5:3 (Contemporary English Version)
We show our love for God by obeying his commandments, and they are not hard to follow.
Ang  PROPESIYA  ay nagbibigay  babala  na  huwag  tayong  sumunod  sa binagong  utos  o  tradisyon. Tayo  ay  sumunod  sa  utos ni  Jesus.
(The PROPHECY gives us warning to not follow the revised mandate or tradition. We should obey Jesus' laws.)


Next topic:
Ang  nakamamatay  na kasinungalingan (The Fatal Lie)

Guest Speaker: Bro. Josaphat Dingcol, Studying Theology at Adventist University of the Philippines and an active layman minister of Bethel Seventh-day Adventist Church.

4 comments: